۱_ برای تبدیل فیلم از نرم افزار تبدیل فرمت استفاده می کنن نه از افتر افکتس
٢_ شما بهتر پک آموزشی داخل سایت استفاده کنید