درود عزیز
باید از متریال Shadow استفاده کنید
https://www.youtube.com/watch?v=YwETI0IPaZk