کسی جواب نمیده تو اوتر بی هم صفحه زمین میدازم کره درست نمیکنه