سلام
سینما 4دی بیشتر برای ساخت تیزر موشن گرافیک استفاده میشه و بیشتر کاربران مدلهایی در این زمینه درست میکنند و مدل مخصوص معماری نیست
https://www.google.com/search?sitese...deo-effects.ir