سلام
فکر کنم این صدا هار براش خوب باشه
حجمش زیاده ولی جاهای دیگه هم لازمت میشن
https://fileniko.com/entry/91924