واسه کار گرافیکی لپ تاپ نگیر پشیمون میشی.با این پول یه سیستم خیلی عالی میتونی جمع کنی