فک نکنم باشه، شیفت رو بگیر زوی چشم کلیک کن همه غیر فعال میشه هرکدوم خواسی فعال نگه دار