سلام
معلوم نیست
نرم افزار های زیادی استفاده شده
شاید از تمام نرم افزار ها استفاده کردند