یعنی صحنه واقعی ... تا اونجایی که من میدونم نرم افزاری به این اسم نداریم