سلام
باید با نرم افزار های مخصوص و دوربین های مخصوص استفاده کنید
باید Kinect دستگاه Xbox 360 و Ipisoft Motion داشته باشید
https://www.youtube.com/watch?v=dh18WwGcXhQ