سلام
در قسمت Particle یکم Life رو کمتر کن و همچنین تعداد پارتیکل هارو 0 کن وقتی که جت حرکت کرد تعداد اون هارو بیشتر کن