واقعا عالیه دمتون گرم
سینما به افرادی با تخصص شما واقعا نیاز داره.