خیلی ممنون بابت پلاگین
خیلی دنبالش بودم
ولی مثل اینکه مشکل کرکش داره چون موقع بالا اومدن مکس ارور میده
dll>f:\programFiles\Autodesk\3dsMax2017\maxtoa.dlr >failed to initialize
error code -1073741795
-(null)