حساب کنید که هر ثانیه ۲۵ عکس باید بزاری تا بشه ۱ ثانیه کلیپ و شما ۷ روزه میگید رشد میکنه و میخواید تایم لپستونم حدود دودقیقه بشه( حساب کنیدهر دقیقه ۶۰ ثانیه و هر ثانیه هم ۲۵ عکس یعنی باید ۳۰۰۰ عکس بگیرید تا دو دقیقه بشه که من میگم ۳۰ ثانیه بیشتر نزار چون هم دوربینت به فنا میره هم تایمش بالاست) که تو این هفت روز باید چنتا عکس بگیری و از زمانی که جوونه میزنه کار اصلیتون شروع میشه چون قبلش گلدون خالیه و میتونید کاشت اون بذرش رو هم تایم لپس بگیرید که مثلن بذر میفته تو گلدون میره زیر خاک و رشد میکنه.